งานจัดแสดงผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อการขยายผลด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าสำหรับการรับมือกับยุค New Normal

Message us