งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ (พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP) ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานการ์เด้นเสริมไทย ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

Message us