นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา-ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา-ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน-ทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาใช้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในพื้นที่อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

Message us