นิทรรศการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่

นิทรรศการแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer จาก 20 จังหวัด ในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในพื้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

Message us